Trực tuyến TOEIC Live list table

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Lịch khai giảng Học phí Đăng ký
T5_TTBA04_Basic TOEIC TTBA04 Ba_Năm_Bảy
8h00 - 9:30 PM
27/03/2021 3.390.000 đ Đăng ký
T8_ETBA12_Basic TOEIC ETBA12 3-5-7 18H-19H30 26/08/2021 3.390.000 đ Đăng ký
T4_TTBA02_Basic TOEIC TTBA02 19/04/2021 3.390.000 đ Đăng ký
T8_ETBA13_Basic TOEIC ETBA13 2-4-6 18H-19H30 25/08/2021 3.390.000 đ Đăng ký
T10_ETBA20_Basic TOEIC ETBA20 Thứ 2 - 4 - 6
Ca 20h-21h30
25/10/2021 3.390.000 đ Đăng ký
T4_TTBA03_Basic TOEIC TTBA03 27/04/2021 3.390.000 đ Đăng ký
T8_ETBA14_Basic TOEIC ETBA14 3-5-7 20H-21H30 24/08/2021 3.390.000 đ Đăng ký
T10_ETBA21_Basic TOEIC ETBA21 Thứ 3 - 5 - 7
Ca 20h-21h30
21/10/2021 3.390.000 đ Đăng ký
T8_ETBA15_Basic TOEIC ETBA15 2-4-6 20H-21H30 20/08/2021 3.390.000 đ Đăng ký
T9_ETBA16_Basic TOEIC ETBA16 3-5-7 18h-19h30 23/09/2021 3.390.000 đ Đăng ký
T10_ETBA22_Basic TOEIC ETBA22 Thứ 2 - 4 - 6
Ca 20h-21h30
20/10/2021 3.390.000 đ Đăng ký
T5_TTBA05_Basic TOEIC TTBA05 Ba_Năm_Bảy
8h00 - 9:30 PM
27/03/2021 3.390.000 đ Đăng ký