Trực tuyến TOEIC Live list table

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Lịch khai giảng Học phí Đăng ký
GTVT_TOEIC2-2 TTTOEIC2-2 367, 14h45 - 16h45 30/06/2020 3.390.000 đ Đăng ký
GTVT_TOEIC4-1 TTTOEIC4-1 246, 7h - 9h 22/06/2020 3.690.000 đ Đăng ký
GTVT_TOEIC4-2 TTTOEIC4-2 357, 7h - 9h 22/06/2020 3.690.000 đ Đăng ký
GTVT_TOEIC4-3 TTTOEIC4-3 246, 14h45 - 16h45 22/06/2020 3.690.000 đ Đăng ký
GTVT_TOEIC4-4 TTTOEIC4-4 357, 14h45 - 16h45 23/06/2020 3.690.000 đ Đăng ký
GTVT_TOEIC4-7 TTTOEIC4-7 246, 17h15 - 19h15 22/06/2020 3.690.000 đ Đăng ký
GTVT_TOEIC4-8 TTTOEIC4-8 246, 17h15 - 19h15 22/06/2020 3.690.000 đ Đăng ký
GTVT_TOEIC4-9 TTTOEIC4-9 357 3,5 (17h15 - 19h15) và 7 (12h30 - 14h30) 23/06/2020 3.690.000 đ Đăng ký
GTVT_TOEIC4-5 TTTOEIC4-5 367 7h-9h 23/06/2020 3.690.000 đ Đăng ký
GTVT_TOEIC4-6 TTTOEIC4-6 367 12h30-14h30 23/06/2020 3.690.000 đ Đăng ký
GTVT_TOEIC3-1 TTTOEIC3-1 246, 7h - 9h 22/06/2020 3.690.000 đ Đăng ký
GTVT_TOEIC3-2 TTTOEIC3-2 246, 9h15 - 11h15 22/06/2020 3.690.000 đ Đăng ký
 • GTVT_TOEIC2-2

  Mã lớp: TTTOEIC2-2

  Thời gian học: 367, 14h45 - 16h45

  Lịch khai giảng: 30/06/2020

  Học phí: 3.390.000 đ

 • GTVT_TOEIC4-1

  Mã lớp: TTTOEIC4-1

  Thời gian học: 246, 7h - 9h

  Lịch khai giảng: 22/06/2020

  Học phí: 3.690.000 đ

 • GTVT_TOEIC4-2

  Mã lớp: TTTOEIC4-2

  Thời gian học: 357, 7h - 9h

  Lịch khai giảng: 22/06/2020

  Học phí: 3.690.000 đ

 • GTVT_TOEIC4-3

  Mã lớp: TTTOEIC4-3

  Thời gian học: 246, 14h45 - 16h45

  Lịch khai giảng: 22/06/2020

  Học phí: 3.690.000 đ

 • GTVT_TOEIC4-4

  Mã lớp: TTTOEIC4-4

  Thời gian học: 357, 14h45 - 16h45

  Lịch khai giảng: 23/06/2020

  Học phí: 3.690.000 đ

 • GTVT_TOEIC4-7

  Mã lớp: TTTOEIC4-7

  Thời gian học: 246, 17h15 - 19h15

  Lịch khai giảng: 22/06/2020

  Học phí: 3.690.000 đ

 • GTVT_TOEIC4-8

  Mã lớp: TTTOEIC4-8

  Thời gian học: 246, 17h15 - 19h15

  Lịch khai giảng: 22/06/2020

  Học phí: 3.690.000 đ

 • GTVT_TOEIC4-9

  Mã lớp: TTTOEIC4-9

  Thời gian học: 357 3,5 (17h15 - 19h15) và 7 (12h30 - 14h30)

  Lịch khai giảng: 23/06/2020

  Học phí: 3.690.000 đ

 • GTVT_TOEIC4-5

  Mã lớp: TTTOEIC4-5

  Thời gian học: 367 7h-9h

  Lịch khai giảng: 23/06/2020

  Học phí: 3.690.000 đ

 • GTVT_TOEIC4-6

  Mã lớp: TTTOEIC4-6

  Thời gian học: 367 12h30-14h30

  Lịch khai giảng: 23/06/2020

  Học phí: 3.690.000 đ

 • GTVT_TOEIC3-1

  Mã lớp: TTTOEIC3-1

  Thời gian học: 246, 7h - 9h

  Lịch khai giảng: 22/06/2020

  Học phí: 3.690.000 đ

 • GTVT_TOEIC3-2

  Mã lớp: TTTOEIC3-2

  Thời gian học: 246, 9h15 - 11h15

  Lịch khai giảng: 22/06/2020

  Học phí: 3.690.000 đ