Trực tuyến IELTS Live list table

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Lịch khai giảng Học phí Đăng ký
T12_ITBASIC01_ BASIC IELTS ITBASIC01 Thứ 3 - 5 - 7
20h00 - 22h00
29/12/2020 3.990.000 đ Đăng ký
T1_ITBASIC02_ BASIC IELTS ITBASIC02 Thứ 2 - 4 - 6
20h00 - 22h00
25/01/2021 3.990.000 đ Đăng ký
T8_TTPREF663_TĐT_PRE FOUNDATION TTPREF663 Thứ 2-4-6
17h20 -19h20
04/08/2020 4.490.000 đ Đăng ký
T8_ITPREF615_NVL_Pre Foundation ITPREF615 Thứ 2-4-6
19h30 - 21h30
03/08/2020 4.490.000 đ Đăng ký
T8_ITPREF616_NVL_Pre Foundation ITPREF616 Thứ 3-5-7
17h20 - 19h20
04/08/2020 4.490.000 đ Đăng ký
T8_TTPREF660_NVL_Pre Foundation TTPREF660 Thứ 3-5-7
19h30 - 21h30
04/08/2020 4.490.000 đ Đăng ký
T8_TTPREF661_NVL_ Pre Foundation TTPREF661 Thứ 2-4-6
17h20 - 19h20
03/08/2020 4.490.000 đ Đăng ký
T8_TTPREF662_TĐT_PRE FOUNDATION TTPREF662 Thứ 3-5-7
19h30 - 21h30
04/08/2020 4.490.000 đ Đăng ký
T9_ITPRE030_Pre IELTS ITPRE030 Thứ 2 - 4 - 6
20h00 - 22h00
25/09/2020 3.490.000 đ Đăng ký
T1_ITPRE037_Pre IELTS ITPRE037 Thứ 2 - 4 - 6
20h00 - 22h00
25/01/2021 4.290.000 đ Đăng ký
T8_PRE024_Pre IELTS ITPRE024 Thứ 2 - 4 - 6
20h00 - 22h00
24/08/2020 3.490.000 đ Đăng ký
T11_ITPRE033_Pre IELTS ITPRE033 Thứ 2 - 4 - 6
17h45 - 19h45
28/12/2020 4.290.000 đ Đăng ký