Trực tuyến IELTS Live list table

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Lịch khai giảng Học phí Đăng ký
T12_ITBASIC01_ BASIC IELTS ITBASIC01 Thứ 3 - 5 - 7
20h00 - 22h00
29/12/2020 3.990.000 đ Đăng ký
T2_ITBASIC02_ BASIC IELTS ITBASIC02 Thứ 2 - 4 - 6
20h00 - 22h00
25/01/2021 3.990.000 đ Đăng ký
T2_ITBASIC03_ BASIC IELTS ITBASIC03 Thứ 3 - 5 - 7
17h45 - 19h45
27/02/2021 3.990.000 đ Đăng ký
T3_ITBASIC04_ BASIC IELTS ITBASIC04 Thứ 2 - 4 - 6
20h00 - 22h00
29/03/2021 3.990.000 đ Đăng ký
T4_ITBASIC05_ BASIC IELTS ITBASIC05 Thứ 3 - 5 - 7
20h00 - 22h00
24/04/2021 3.990.000 đ Đăng ký
T4_ITBASIC06_ BASIC IELTS ITBASIC06 Thứ 2 - 4 - 6
20h00 - 22h00
26/04/2021 3.990.000 đ Đăng ký
T5_ITBASIC07_ BASIC IELTS ITBASIC07 Thứ 2-4-6
17h45 - 19h45
28/05/2021 3.990.000 đ Đăng ký
T5_ITBASIC08_ BASIC IELTS ITBASIC08 Thứ 3-5-7
20h00 - 22h00
25/05/2021 3.990.000 đ Đăng ký
T5_ITBASIC09_ BASIC IELTS ITBASIC09 Thứ 3-5-7
20h00 - 22h00
29/05/2021 3.990.000 đ Đăng ký
T6_ITBASIC010_ BASIC IELTS ITBASIC010 Thứ 2-4-6
17h45 - 19h45
28/06/2021 3.990.000 đ Đăng ký
T6_ITBASIC011_ BASIC IELTS ITBASIC011 Thứ 2-4-6
20h00 - 22h00
18/06/2021 3.990.000 đ Đăng ký
T6_ITBASIC012_ BASIC IELTS ITBASIC012 Thứ 3-5-7
20h00 - 22h00
24/06/2021 3.990.000 đ Đăng ký