Trực tuyến Giao tiếp Live list table

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Lịch khai giảng Học phí Đăng ký
GTBE07 - Khóa giao tiếp tiếng Anh cơ bản GTBE07 Hai - Tư - Sáu
20:15 - 21:45
24/04/2020 5.480.000 đ Đăng ký
GTBE06 - Khóa giao tiếp tiếng Anh cơ bản GTBE06 Hai - Tư - Sáu
18:00 - 19:30
20/04/2020 5.480.000 đ Đăng ký
GTBE05A - Khóa giao tiếp tiếng Anh cơ bản GTBE05A Ba - Năm - Bảy
20:15 - 21:45
11/04/2020 5.480.000 đ Đăng ký
T4 _GTBE08B_Beginner GTBE08B Hai - Tư - Sáu
18:00 - 19:30
28/04/2020 7.480.000 đ Đăng ký
T5_GTBE07B_Beginner GTBE07B Hai - Tư - Sáu
20:15 - 21:45
11/05/2020 7.480.000 đ Đăng ký
BE09_ GIAO TIẾP CƠ BẢN GTBE09 Hai - Tư -Sáu
9:00 - 10:30
11/05/2020 7.480.000 đ Đăng ký
GTBE10- Khóa giao tiếp tiếng Anh cơ bản GTBE10 Ba - Năm - Bảy
20:00 - 21:30
23/05/2020 7.480.000 đ Đăng ký
Be11 - Khóa giao tiếp tiếng Anh cơ bản GTBE11 Hai - Bốn - Sáu
18:00 - 19:30
20/03/2020 5.480.000 đ Đăng ký
Be12 - Khóa giao tiếp tiếng Anh cơ bản GTBE12 Hai - Bốn - Sáu
20:00 - 21:30
17/06/2020 7.480.000 đ Đăng ký
Be13 - Khóa giao tiếp tiếng Anh cơ bản GTBE13 Thứ 3-5-7
20:00-21:30 PM
25/06/2020 5.480.000 đ Đăng ký
Be14 - Khóa giao tiếp tiếng Anh cơ bản GTBE14 Thứ 2-4-6
08:00-09:30 PM
31/07/2020 7.480.000 đ Đăng ký
T8_TTBE702_TĐT_BEGINNER TTBE702 Ba - Năm - Bảy
17h45 - 19h15 PM
04/08/2020 7.480.000 đ Đăng ký