Trực tuyến Giao tiếp Live list table

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Lịch khai giảng Học phí Đăng ký
Be02 - Khóa giao tiếp tiếng Anh cơ bản GTB002 Ba - Năm - Bảy
20:15 - 21:45
24/03/2020 5.480.000 đ Đăng ký
BE03A- Khóa giao tiếp tiếng Anh cơ bản GTBE03A Hai - Bốn - Sáu
20:15 - 21:45
27/03/2020 5.480.000 đ Đăng ký
Be04 - Khóa giao tiếp tiếng Anh cơ bản GTB004 Ba - Năm - Bảy
18:00 - 19:30
28/03/2020 5.480.000 đ Đăng ký
Be05 - Khóa giao tiếp tiếng Anh cơ bản GTB005 Ba - Năm - Bảy
20:15 - 21:45
09/04/2020 5.480.000 đ Đăng ký
Be 02_HCM GIAO TIẾP CƠ BẢN GTB02SG Ba - Năm - Bảy
20:15 - 21:45
24/03/2020 5.480.000 đ Đăng ký
Be06 - Khóa giao tiếp tiếng Anh cơ bản GTB006 Hai - Bốn - Sáu
18:00 - 19:30
17/04/2020 5.480.000 đ Đăng ký
Be07 - Khóa giao tiếp tiếng Anh cơ bản GTB007 Hai - Bốn - Sáu
20:15 - 21:45
24/04/2020 5.480.000 đ Đăng ký
T4_GTBE08A GTBE08A Hai - Tư - Sáu
20h15 - 21h45
27/04/2020 7.480.000 đ Đăng ký
T5_GTBE09_Beginner GTB009 Hai - Bốn - Sáu
09:00 - 10:30
11/05/2020 5.480.000 đ Đăng ký
BE03B_ GIAO TIẾP CƠ BẢN GTBE03B Hai - Tư -Sáu
20:15 - 21:45
30/03/2020 5.480.000 đ Đăng ký
GTBE05_GIAO TIẾP CƠ BẢN GTBE05 Ba-Năm-Bảy
20:15 - 21:45
09/04/2020 7.480.000 đ Đăng ký
GTBE05B - Khóa giao tiếp tiếng Anh cơ bản GTBE05B Ba - Năm - Bảy
20:15 - 21:45
27/03/2020 5.480.000 đ Đăng ký